sahypa_banner
sahypa_banner
sahypa_banner
sahypa_banner
sahypa_banner

Habarlar

 • Sanjym galyndylaryny gaýtadan işlemegiň gelip çykyşyny we ösüşini seljermek

  Häzirki döwürden başlap, kiçijik nurbatlardan başlap, uly maşynlara çenli ähli gurallar we önümler adamlaryň gündelik durmuşyna suw basýar we bu önümler galyndylary gaýtadan işlemek bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.Adyndan görnüşi ýaly, galyp, dürli presslerde ulanylýan we ...
  Koprak oka
 • Sanjym galyplarynyň artykmaçlyklary näme?

  Sanjym galyplarynyň artykmaçlyklary näme?

  Sanjym galyplary, termoplastikleriň sanjym galyplaýjy maşyna salynýan, sanjym galyplaýjy maşyn bilen gyzdyrylýan we eredilýän, nurbat basyşy bilen galyndy boşlugyna gysylan, soňra sowadylan we emele gelýän prosesdir.Sanjym galyplaýyş usullary şulary öz içine alýar: sanjym galyplary, ekstruziýa galyndylary ...
  Koprak oka
 • Iki reňkli (2K) sanjym galyplary barada giriş

  Iki reňkli (2K) sanjym galyplary barada giriş

  Iki reňkli galyp emele getiriş ýörelgesi: Iki reňkli sanjym galyp, iki dürli materialdan ýa-da şol bir materialyň iki dürli reňkinden öndürilen önüm.Adatça iki kategoriýa bölünýär.Biri garyşyk reňkli iki reňkli sanjym galyplary, ýagny iki sanjym galyplaýjy maşyn Burun ...
  Koprak oka
 • Sanjym galypyny nädip düzmeli?

  1. Dizaýndan öň taýýarlyk (1) Taslama tabşyryk kitaby (2) Geometrik görnüşi, plastmassa bölekleriniň ulanylyş talaplary we plastmassa bölekleriniň çig maly ýaly plastmassa bölekleri bilen tanyş (3) Plastmassa bölekleriniň galyplaýyş işini barlaň (4) ) Sanjymyň modelini we spesifikasiýasyny görkeziň ...
  Koprak oka
 • Burntanýan sanjym galyp önümleriniň sebäpleri we olary nädip gowulandyrmaly?

  Sanjym galyplaýyş prosesinde plastmassa böleklerini ýakmagyň anyk sebäpleri we kämilleşdiriş usullary aşakdakylardyr: 1. Ahyrynda sanjym tizligi gaty çalt: birinji tapgyryň sanjym tizligini azaltmak.2. Gowy galyndy gazy: egzoz çukuryny köpeltmek ýa-da köpeltmek (wakuum sanjym ...
  Koprak oka
 • Galyndy öndürmek prosesini bilýärsiňizmi?

  Galyndy öndürmek prosesini bilýärsiňizmi?

  Amal tertibi 1. Aşakdaky ýer gaýtadan işlenýär we gaýtadan işlemegiň göwrümi kepillendirilýär;2. Boş datum, 2D we 3D ýerüsti kömek puluny barlamak;3. 2D, 3D ýerüsti gödeklik, gurnamaýan işlemeýän uçar gaýtadan işlemek (howpsuzlyk platformasynyň üstü, bufer gurnama ...)
  Koprak oka
 • EDM işlemegiň aýratynlyklary haýsylar?

  EDM işlemegiň aýratynlyklary haýsylar?

  Senagat önümçiliginiň ösmegi we ylym we tehnologiýanyň ösmegi bilen ýokary eriş nokady, ýokary gatylygy, ýokary güýji, ýokary gödekligi, ýokary ýapyşyklylygy we ýokary arassalygy bolan täze materiallar yzygiderli ýüze çykýar.Dürli çylşyrymly gurluşly eserler bar ...
  Koprak oka
 • Awtoulag plastmassa bölekleri näme?

  Awtoulag plastmassa bölekleri näme?

  Awtoulagda köp sanly plastmassa bölekleri, hereketlendirijiniň bölekleri, suw çüýşeleriniň bölekleri, kondisioner bölekleri, howa süzgüç bölekleri, dürli çäýnekler, gural paneli bölekleri, oturgyç bölekleri, pol bölekleri, üçek bölekleri, dişli leňňer bölekleri, rul bölekleri, gapy içerki bölekler, Yzky görnüşdäki aýnalar we dürli toklar we f ...
  Koprak oka
 • Sanjym galypynda elektor pininiň, itek turbasynyň we elektor piniň roly

  Sanjym galypynda elektor pininiň, itek turbasynyň we elektor piniň roly

  Buraw sanjym enjamy ulanylanda, nurbat aýlananda we yza çekilende nurbadyň ýokarsyndaky basyş plastifikasiýa basyşy, arka basyşy hem diýilýär.Bu basyşyň ululygyny gidrawlik ulgamdaky kömekçi klapan bilen sazlap bolýar.Ejektor: Ejektor itekleýär ...
  Koprak oka
 • Sanjym galyndylaryny barlamak üçin on umumy mesele we çözgüt

  Sanjym galyplaýyş zawody, önümleriň resmi önümçiliginden öň galyp synag synaglaryny amala aşyrmaly.Galyndy synag wagtynda köplenç bir ýa-da başga bir mesele ýüze çykýar.Bu gezek iň köp ýaýran on mesele we çözgüt jemlenendir.1. Esasy ylgawçynyň ýelmeýän galyplary ...
  Koprak oka
 • Sanjym galyndylaryny sowadýan suwuň wezipesi näme?

  Sowadyjy suw funksiýasy: Maksady: Galybyň temperaturasyna gözegçilik etmek, galyndydaky plastmassa önüminiň sowadylmagyna we gysylmagyna has gowy gözegçilik etmek, önümiň ululygyna we ýerüsti talaplaryna gözegçilik etmek.Arassalamak: Galyndy suw ýoly galyndy öndürmekde we işlemekde möhüm rol oýnaýar ...
  Koprak oka
 • Qualityokary hilli galyndy nädip ýasamaly?

  Sanjym galypynyň önümçilik prosesi çylşyrymly proses bolup, ony ulanmazdan ozal dizaýn, gaýtadan işlemek, gurnamak, düzediş we beýleki ädimleri talap edýär..1. Galyndy polat, galybyň hili üçin aýgytlaýjy faktor bolup, poladyň saýlanylmagy uly ähmiýete eýe ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3