page_banner
page_banner
page_banner
page_banner
page_banner

Lukmançylyk maskasy TPE material galyndy plastmassa sanjym galyplary

Gysga düşündiriş:

Bu TPE-den ýasalan gaz maskasy.Aýry-aýry esgerler üçin kellä geýilýän, adamlaryň dem alyş organlaryny, gözlerini we ýüzüni goramak we şahsy gorag enjamlaryny zäherli gaz, tozan, bakteriýalar, zäherli we zyýanly gaz ýa-da bug ýaly zäherli maddalardan goramak üçin şahsy gorag enjamlary.Gaz maskalary nebit, himiýa, magdançylyk, metallurgiýa, harby, ýangyndan goramak, adatdan daşary we betbagtçylyklardan halas etmek, saglyk we epidemiýanyň öňüni almak, tehnologiýa we daşky gurşawy goramak, maşyn öndürmek we beýleki pudaklarda, şeýle hem güýçli dumanly we fotohimiýa şäherlerinde giňden ulanylýar. duman.Dem alyş ýollaryny goramak.

Bellik: Gaz maskasy zaýalanan bolsa, garrasa, syzsa ýa-da dem alyş klapany döwülse, ony indi ulanyp bolmaz.Gaz maskasy ulanylanda, dem almak kyn bolsa, özüňizi oňaýsyz duýsaňyz we zäheriň ysyny alyp bilýän bolsaňyz, derrew yza çekilmeli we zäherlenen wagtyňyz gaz maskasynyň maskasyny aýryp bilmersiňiz. meýdany..Gaty aýtsak, dem alşyň garşylygy ýokarlananda ýa-da dogry geýeniňde bir ys alsaň, iş ýerini wagtynda göçürmegi we enjamlary çalyşmagy talap edýän şeýle ýagdaýlaryň biri bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Siziň pikirleriňiz

img (3)
Bölek material TPE - 60 kenar
Bölek agramy 45g
Faceerüsti gutarmak Polýak
Reňk Ak

Galyp dizaýny

img (4)
img (5)
img (6)

Galyp önümçiligi

Bölümiň ady MASK burun kubogy
Galyndy material H13
Galyndy göteriş wagty (oklar) 1000000
Gowak 1
Gyzgyn ýa-da sowuk ylgaýjy Sowuk
Galyp ululygy 350 * 350 * 420 mm
Galyndy agramy 400 KG
Sanjym maşynynyň parametri HaiTian - 250T
Sikl wagty 30-njy ýyllar
Galyndy standarty DME
img (7)
img (8)

Synag önümçiligi

Pikirleriňizi durmuşa geçirmek

img (9)
img (10)

Esasy maglumatlar

Marka Moldie
Galyp bazasy LKM, HASCO, DME ýa-da islegiňiz
Galyndy materialy 45 #, P20, H13, 718, 1.2344, 1.2738 we ş.m.
Standart HASCO, DME, MISUMI, PUNCH we ş.m.
Haryt materialy PC / ABS, ABS, PC, PVC, PA66, POM ýa-da isleýän beýleki zatlaryňyz
Ylgawçy Sowuk / gyzgyn ylgaýjy
Derwezäniň görnüşi Gapdal derwezesi, aşaky derwezesi, nokat nokady, gyrasy derwezesi we ş.m.
Galyndy agramy 50kg-15Ton
Sanjym maşynynyň görnüşi 80-1500 ton
Galla önümleriniň daşky görnüşi üçin standart MT (galyp tehnologiýasy), YS, HN seriýasy
Plastmassa reňk kontrastynyň usuly RAL PANTONE
Kepilnamaly ISO 9001: 2015 kepillendirilen, SGS kepillendirilen

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň