page_banner
page_banner
page_banner
page_banner
page_banner

Injeksiýa galyplary polietilen üçin nämä üns bermeli

Sanjym galyplary üçin iň oňat materiallardan biri polietilen.Şeýle-de bolsa, amal üçin LDPE we HDPE ulanylanda netijelerde käbir tapawutlar bar.Munuň sebäbi polietileniň ajaýyp aýratynlyklary bilen, sanjym galypdan soň elmydama iň gowy netijeleri gazanmaga mümkinçilik berýär.

Köp öndürijileriň PE sanjym galyplaryny ulanýan ösýän tendensiýany gördük we soraglar bar.Köp adamyň sanjym polietilenine sanjym etmeýändiklerini görýäris.

Şonuň üçin dürli zatlary synap görýärler we biri-birine gabat gelmeýän netijeleri alýarlar.Okyjylarymyza kömek etmek üçin polietileniň galypyna sanjylanda göz öňünde tutulmaly käbir möhüm faktorlary kesgitledik.

Sanjym polietilen sanjymdan näme ýasap bolar?

Adatça polietilen plastmassa listleri öndürmek üçin ajaýyp.Bu listler önümleriň giň toplumyny emele getirmek üçin hasam manipulirlenip bilner.Bu proses arkaly köp önüm alynýar, şonuň üçinem meşhur bolýar.

Edil şonuň ýaly-da, polietilen galyplar arkaly öndürijileriň häzirki wagtda bazarda bar bolan iň oňat plastmassa filmlerini öndürýändigini gördük.Bu önümler ýokary hilli.

Şeýle-de bolsa, PE önümleriniň hiliniň sanjym galyndylaryna baglydygyny bellemelidiris.Şonuň üçin netijä täsir edip biljek faktorlary bellemegiň zerurdygyny pikir etdik.

Polietileniň himiki düzümi

Hdpe.,Transparent,Polyethylene,Granules.plastic,Pellets.,Plastic,Raw,Material,.high,Density

Polietilen sanjym galyplaryny üstünlikli edýän ýokarky häsiýetler, himiki düzümi bilen baglanyşyklydyr.Polimeriň ajaýyp termodinamiki aýratynlyklary bar.

Diýmek, ýokary temperatura zaýalanman çydap bilýär.PE-nyň ýokary ýylylyk çydamlylygy ony sanjym galyplary üçin iň oňat materiallaryň hataryna goşýar.

Eredilen plastmassany we galyndylary gyzgyn saklamagyň zerurdygyny göz öňünde tutup, bu gowy aýratynlykdyr we sanjymyň iň gowy netijelerini kepillendirýär.

PE çeýeligi

Polietilen sanjym galyplarynyň ajaýyp pikir bolmagynyň başga bir sebäbi, materialyň elastiklik derejesiniň pes bolmagydyr.Bu oňat aýratynlyk, sebäbi sanjym galyplary arkaly öndürilen plastmassa önümini zaýalap bilýän çümdüriji bellikler ýaly ýagdaýlaryň öňüni almaga kömek edýär.

Bu materialyň çeýeligi, sanjym galyplaryndan soň sowap barýarka gysylma derejesini barlamaga kömek edýär.Şonuň üçin galyndyda deň däl ýerleriň bolmagy gaty ähtimal.

Şeýle-de bolsa, elastikligi polietileniň sanjym netijesini kesgitleýän iň esasy faktor hasaplamaýarys.Emma bellemelidiris.

Sanjymly polietilen sanjymdan öndürilen önümler

Dizaýn edilen we häzirki wagtda bazara satylýan önümleriň uzyn sanawyny tapdyk.Bu önümler köplenç köpçülikleýin sargyt edilýär, köp sanly plastmassa önümleri öndürmek üçin sanjym polietilenini sanjym etmekde kynçylyk ýok.

Häzirki wagtda bu plastmassa önümçiliginiň oýunjaklar, gural tutawaçlary, çüýşe gapaklary ýaly önümleri öndürmek üçin ulanylýandygyny bilýäris.Bu önümler senagat taýdan ulanmak üçin howpsuzlyk enjamlary we galyndylary ýygnamak üçin ähli gaplar bilen ýasalýar.Bu plastmassa önümleriniň ulanyjylar üçin gaty berk we ygtybarlydygyna razy boljakdygyňyzy bilýäris.

Sanjymly polietileniň sanjymyna täsir edýän faktorlar

Ereýän temperatura

Materialyň nädip ereýändigini we haýsy temperaturada düşünmek möhümdir.Eremegiň takyk temperaturasyny bilmek, berkitmek üçin dogry meýilnama düzmegiň iň gowy usulydyr.

Polimerler adatça dürli temperaturalarda ereýär, esasanam bu materiallar termoplastika hökmünde klassifikasiýa edilende.Bu ýagdaýda, PE-nyň yssyda gaz görnüşine öwrülmejekdigini bilýäris.Şonuň üçin temperaturany suwuk görnüşde bolanda kesgitlemek zerurdyr.

Beýleki köp polimerler bilen deňeşdirilende PE-nyň ereýän temperaturasynyň pesdigini tassykladyk.Bu artykmaçlyk, sebäbi ony suwuk ýagdaýa öwürmek bilen daşky gurşawa ýaramaz täsir edýän zaýalanma bolmaz.

Mundan başga-da, pes ereýän ýagdaý suwuk polietileniň hiç hili kynçylyksyz galypyň içine akmagyna mümkinçilik berýär.Diňe başga köp polimer bilen işlemek aňsat bolan bolsa, bu pudak ähli öndürijiler üçin bagtly ýer bolardy.

Galyndy aýratynlyklary

Moving,Roller,With,Flat,Polyethylene,Transparent,Film,-,Automatic,Plastic

Sanjym galyplary üçin dogry galyby ulanmak hem zerurdyr.Galyp önümiň aýratynlyklaryny kesgitleýär.Galyplaryň köp görnüşi bar.

Aslynda, ýokary termiki çydamlylygy bolan sanjym galyplaryny ulanmaga üns bermeli.Customörite ýasalan galyplaryňyzy aýratynlyklaryňyza görä sargyt edip bolýar.

Şeýle ýagdaýda, galypyňyzy ulanmazdan ozal bolmaly aýratyn aýratynlyklary saýlap bilersiňiz.

Ulanylýan PE-a baglylykda ýörite galyplary ulanmagyňyzyň mümkindigini ýadyňyzdan çykarmaň.Diýmek, taslamaňyzda HDPE ýa-da LDPE bar bolsa, sanjym polietilen prosesi üýtgeýär.

Plastmassa önüminiň galyňlygy

PE sanjym galyplary arkaly öndürilip bilinjek dürli önümleri belledik.Bu önümleri bilýän bolsaňyz, olaryň dürli galyňlygyna razy bolarsyňyz.

Diýmek, bu önümleriň her biri üçin sanjym galyplaýyş prosesi başgaça boldy.Şuny göz öňünde tutup, öndürmegi meýilleşdirýän önümiň teklip edilýän galyňlygyny kesgitlemeli.

Bu maglumatlar, iş üçin galyp saýlanyňyzda karar bermäge kömek eder.Şeýle hem, LDPE ýa-da HDPE ulanmagyň iň gowudygyny ýa-da ýokdugyny bilip bilersiňiz, sebäbi polietileniň iki derejesi hem dürli häsiýetlere eýe.

Sanjym galyplaýjy maşyn

Bazarda sanjym galyplaýyş maşynlarynyň dürli görnüşlerini taparsyňyz.Emma bu enjamlar hakda köp zat bilmeseňiz, iň gowy saýlamak kynçylyk döredip biler.

Sanjym galyplaýyş maşynyny satyn almazdan ozal, käbir möhüm nokatlar tonnajany, atylan ululygy, elektoryň urmagyny we galstuk aralygy ölçemegi öz içine alýar.Bu faktorlar emele geliş prosesine täsir edip biler.

Şonuň üçin tejribeli inersenerler bilen gürleşmeli.Bu maşynlar barada soraň we etjek bolýan sanjym galyplaryňyzyň görnüşi üçin laýyk maslahatlary alyň.

Polietileniň ýylylyk astynda suwuklyk ýagdaýyna girmegi, hemişe sanjym galyplaryna islegiň bolmagydyr.Şonuň üçin iň gowy netijeleri almak taýýarlygyňyza we tejribäňize baglydyr.

PE-dan ýokary islegli plastmassa önümlerini öndürmegi dowam etdirmek üçin bu ýazgydaky maglumatlary ulanyp bilersiňiz.Has giňişleýin maglumat ýa-da soraglar üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


Iş wagty: 18-2021-nji noýabr