page_banner
page_banner
page_banner
page_banner
page_banner

Polistirol sanjymlary gowy pikirmi?

Aboveokardaky soraga gysga jogap hawa.Polistirol gyzdyrylanda suwuk ýagdaýyna öwrülýän polimerlerden biridir.Eredilen polistirollary adaty temperaturada plastmassa önümlerini emele getirmek üçin amatly galyplara öwrüp bolýar.Sanjym galyplary üçin ajaýyp bolsa-da, amal barada bellemeli käbir zatlar bar.

Bu ýazgy, polistirol sanjym galyplaryna, aýratynlyklaryna we sanjym galyplaýyş döwründe we ondan soň iň gowy netijeleri nädip gazanyp boljakdygyna bagyşlanýar.

Polistirol näme?

Gysga kesgitleme bermek üçin polistirol polimerizasiýa edilýän stirandan alnan önümdir.Myhmansöýerlik we azyk gaplaýyş pudagynda tapylan köp sanly plastmassany öndürmek üçin ulanylýan umumy önüm.

Bu pudaklarda polistirola bolan isleg onuň aýratynlyklary bilen baglanyşyklydyr.Polistiroly iýmit gaplamak üçin amatly edýän bu möhüm aýratynlyklaryň käbirini kesgitledik.Olar aşakdakylar;

Polistirol gaty kyn

Formany saklamak kyn adaty plastmassa däl.Polistiroluň gaty çarçuwasy ony dürli önümleri gaplamak üçin ajaýyp görnüşe öwürýär.

Polistirol aýdyňdyr

Sanjym galyndy polistirol arkaly öndürilen iň soňky plastmassa önümleri aýdyňdyr.Bu önümler özüne çekiji estetiki özüne çekijidir, bu hem bazar üçin ajaýyp.Şonuň üçin polistirol dürli iýmit önümleri üçin ajaýyp plastmassa önümlerini ýasamak üçin gowy saýlawdyr.

Material steril

Şeýle hem, beýleki şertleriň hemmesi kadaly saklansa, polistirol bilen hapalanmak mümkinçiligi ýok.Bu material steril, lukmançylyk pudagynda dürli önüm öndürmek üçin ajaýyp.

Pes ýylylyk geçirijiligi

Polistirol ýylylyk geçirijiliginiň pesligine eýe.Şonuň üçin iýmitleri gaplamak üçin ulanyp boljak möhüm polimerdir.Iýmit getirmek hyzmatlaryndan nahar sargyt edýän adamlaryň iýmitine gyzgyn mätäçdigini bilýäris.

Polistiroluň ýylylyk geçirijiliginiň pesligi sebäpli, içindäki iýmitleri paket getirilýänçä ýyly saklamak iň oňat önümdir.

Polistiroldan öndürilen önümler

Polistirol sanjym galyplary önümleriň ähli görnüşini öndürmek üçin ilkinji ädimdir.Bular her gün ulanýan we belli bir wagtdan soň taşlaýan önümlerimizdir.Şol sebäpli ekologiýa taýdan arassa materiallary ulanmak zerurdyr.

Ine, öndürijiler polistirol ulanyp dizaýn edýän esasy önümler;

Bu polimeriň berk aýratynlygy ony iýmit gaplary, çemçe, käseler, tabaklar, pyçaklar we ş.m. ýasamak üçin ajaýyp saýlamaga öwürýär. Polistirol dürli ölçegdäki jamlary ýasamak üçin hem ulanylýar.

Polistirol ulanmagyň has köp usullaryny tapmak üçin henizem köp işleriň bardygyny bilýäris.Şonuň üçin barmaklarymyzy kesip geçdik, sebäbi bu polimeriň başga-da köp önüm öndürmek üçin ulanyljakdygyna ynanýarys.

Bu ýazgy barada aýdylanda bolsa, polistirol sanjym polistirol arkaly önüm öndürmek üçin gaty täsirli.Suwuklyk görnüşinde, plastmassa önümlerine aýdyň jikme-jiklikler bermek üçin hatda iň kiçijik çukurlara-da girýär.

Polistirolyň sanjym galyplary üçin ajaýyp bolmagynyň sebäpleri

Industrial,Production,Of,Polystyrene,Foam,Insulation,Panels,Or,Plates.,The

Polistirol dünýä derejesinde plastmassa önümlerini öndürmek üçin köp pudaklarda ulanylýan ilkinji alty polimeriň hataryna girýär.Polistirola bolan isleg, aşakda ara alyp maslahatlaşan aýratynlyklarymyz bilen baglanyşykly;

Yzygiderli suwuklyk ýagdaýy

Eredilen görnüşinde polistirol yzygiderli bolýar.Dürli plastmassa önümleri öndürmek üçin iň halanýan saýlawyň sebäplerinden biri.Bu önümleri köpçülikleýin sargytlar üçin öndürmek isleseňiz, polistirol gözläň.Önümleriňiziň we ahyrky netijäňiziň hemmesiniň bazar satuwy üçin iň oňat aýratynlyklara eýe boljakdygyna arkaýyn bolup bilersiňiz.

Inersenerler iň oňat gurluş jikme-jiklikleri bilen plastmassa önümleri dizaýn edende we ýasalanda polistiroly ýokary baha berdiler.Bu materialyň eredilenden soň yzygiderliligi bilen baglanyşyklydyr.Şeýle-de bolsa, öndürijilere ýyladyş ulgamlaryna yzygiderli gözegçilik etmegi maslahat berýäris.Bu, polistirolyň plastmassa ýasamak üçin iň amatly temperatura aralygynda eremegini üpjün eder.

Eremek üçin az energiýa sarp etmek

Şeýle hem zawodlarda polistirol bilen işlenende aşa köp energiýa sarp edip bilmejekdigini gördük.Munuň sebäbi, material gaty köp energiýa talap etmeýän temperaturada ereýär.

Iscapyşmazlyk

Mundan başga-da, polistiroluň ajaýyp ýapyşyk häsiýeti bar.Şonuň üçin şuňa meňzeş gurluş jikme-jiklikleri bolmaly kiçi plastmassa önümlerini köpçülikleýin öndürmek üçin iň gowusydyr.Capyşykly eredilen polistirol, islenýän netijäni almak üçin şekillendirilen sanjym galypyna aňsatlyk bilen akýar.Polistirol üçin eremegiň akym indeksine baha berdik.

Bu gaty täsirli.Şonuň üçin köp inersener plastmassa pudagynda işlemek iň aňsat polimerleriň hataryndadygyny öňe sürýär.

Beýleki polimerlere garanyňda has dykyz

PE bilen deňeşdirilende, polistirolyň dykyzlygynyň ep-esli pesdigini bilýäris.Dürli plastmassa önümleri öndürmek üçin amatlylygyny ýokarlandyrýan ajaýyp emläk.Sanjymdan ýasalan polistiroluň agramy gaty az, şonuň üçin iýmit gaplamak üçin hem ileri tutulýar.Azyk kärhanalary, kurýer hyzmat ulaglaryna agramy ýa-da täsiri barada aladalanman köp mukdarda sargyt iberip bilerler.

Pes gysyş derejesi

Sanjym galyplary wagtynda köp polimer kiçelýär.Gysmak önümiň görnüşinde we fiziki aýratynlyklarynda düýpli ýoýulmalara sebäp bolup biler.Plastmassa materialyň sanjym galypdan öň we soň görnüşini saklamak ukybyna baha bermek iň gowusydyr.Polistirol bilen kiçelmek mümkinçiligi az.

Iň soňky önümde, işe baglylykda afişalary we logotip dizaýnlaryny ýelmemek üçin ýeterlik plastmassa ýer bolar.Şonuň üçin polistirol sanjym galyndy önümini ulanmak, marka barada has köp düşünje döretmek ukybyňyzy ösdürýär.

Umuman aýdanyňda, polistiroluň islendik wagtda ýeterlik sanjym galyplaryny ýerine ýetirmek üçin zerur mehaniki häsiýetleriň köpüsiniň bardygyny bilýäris.Bu amalyň şertleri esasydyr, bu prosesi tamamlamak üçin zerur sanjym galyplaýyş enjamy diýmekdir.

Netijede, aç-açan aýratynlyklara garamazdan, plastmassany öndürmek üçin ulanjak bolýan sanjym galyplaýyş maşynyňyzdaky polistirol materialynyň iň gowudygyny anyklamak üçin deslapky synaglary geçirmeli.

Şeýle hem, dogry sanjym galyplaýyş kompaniýasyny saýlamak gaty möhümdir.Soraglaryňyza jogap bermäge we sargytlaryňyzy kabul etmäge açykdyrys.Häzir biziň bilen habarlaşyň.


Iş wagty: 18-2021-nji noýabr