page_banner
page_banner
page_banner
page_banner
page_banner

Blog

 • 3D Video for the plastic injection molding process

  Plastmassa sanjym galyplary üçin 3D wideo

  Ine, plastmassa sanjym galyplary üçin 3D wideo.Iýmitlenmekden başlap, demulýasiýa çenli iş teoriýasyna gowy düşünip bilersiňiz.
  Koprak oka
 • Plastic Injection Molds Trial Production for Lamborghini

  Lamborghini üçin plastik sanjym galyplary synag önümçiligi

  Moldie, Lamborghini awtoulag bölekleriniň galyplaryny öndürdi, bu wideoda görşüňiz ýaly 2021-nji ýylyň 12-nji noýabrynda synag önümçiligi!Pikiriňizi durmuşa geçirmek üçin bize ýüz tutuň!Moldie dürli plastmassa sanjym galyplaryny öndürmekde we üpjün etmekde ýöriteleşýär ...
  Koprak oka
 • What to Consider for Injection Molding Polyethylene

  Injeksiýa galyplary polietilen üçin nämä üns bermeli

  Sanjym galyplary üçin iň oňat materiallardan biri polietilen.Şeýle-de bolsa, amal üçin LDPE we HDPE ulanylanda netijelerde käbir tapawutlar bar.Munuň sebäbi polietileniň iň gowy aýratynlyklary bilen hemişe iň gowy netijeleri gazanmaga mümkinçilik berýän ...
  Koprak oka
 • Is Polystyrene Injection Molding a Good Idea?

  Polistirol sanjymlary gowy pikirmi?

  Aboveokardaky soraga gysga jogap hawa.Polistirol gyzdyrylanda suwuk ýagdaýyna öwrülýän polimerlerden biridir.Eredilen polistirollary adaty temperaturada plastmassa önümlerini emele getirmek üçin amatly galyplara öwrüp bolýar.Bolýarka ...
  Koprak oka
 • The Injection Mold Lifter – Overview

  Sanjym galyndylaryny göteriji - umumy syn

  Plastmassa pudagynda esasy senagat amallary, sanjym galyplaýyş usullary girizileli bäri güýçlendirildi.Indi has meňzeş we ýokary hilli plastmassa önümleri bazaryň islegini kanagatlandyrmak üçin köpçülikleýin öndürilip bilner.Bu sanjymlary öndürijilere sag bolsun aýdýaryn ...
  Koprak oka
 • How the Injection Mold Slide Works

  Sanjym galyndy slaýdynyň nähili işleýändigi

  Sanjym galyplaýyş prosesi, köp mukdarda plastmassa önümlerini öndürmegiň iň oňat usullaryndan biridir.Şeýle hem, ýokary islegi kanagatlandyrmak üçin plastmassa önümleri köpçülikleýin öndürilýän köp zawodlarda ulanylýan ygtybarly usul.Iň ýokary hilli i öndürýäris ...
  Koprak oka
 • Injection Mold Texturing – Important Things to Consider

  Sanjym galyndy dokumasy - üns bermeli möhüm zatlar

  Her gün dürli görnüşli, dizaýn we dokumalar bilen dürli plastmassa ýa-da metal böleklere duş gelýäris.Sanjym galyplarynda dokma dokumasy, galyplaryň ýüzüne dokma ýa-da däne goşmagyň aňsat, täsirli, ýöne tygşytly usulydyr.Sanjym galyplaryndaky teksturalar com döretmegi maksat edinýär ...
  Koprak oka
 • Benefits of PMMA Injection Molding

  PMMA sanjym galyplarynyň peýdalary

  Polimetil metakrilat (PMMA) sanjym galyplary, sowadylandan we gatylaşandan soň önüm döretmek üçin organiki aýna we akril boşluga sanjym etmegi öz içine alýan prosesdir.Bu galyplar akwariumlar, awtoulag penjireleri we ... ýaly dürli zatlar ýasamakda ulanylyp bilner.
  Koprak oka
 • Flow Mark in Injection Molding: Causes and Solutions

  Sanjym galyplarynda akym belligi: Sebäpler we çözgütler

  Akym belligine adatça akym çyzygy diýilýär.Sanjym galyplarynyň önümçilik döwründe bolup biler.Sanjym galyplarynda akym bellikleri, beýleki böleklerden reňkde üýtgeşik nagyş emele getirýän çyzyk ýa-da setirler hökmünde ýüze çykýan kemçiliklerdir ...
  Koprak oka
 • How to Avoid Injection Molding Jetting and Get Better Results

  Sanjym galyplaryndan nädip saklanmaly we has gowy netijeleri gazanmaly

  Sanjym galyplary wagtynda uçmagyň öňüni almagyň iň oňat usullary barada gaty köp jedeller boldy.Jetting köp faktorlar sebäpli ýüze çykýar we ýüze çykanda eredilen plastmassa galyp bilmeýär.Köp önümçilik kompaniýalarynyň näme üçin peseltmek isleýändiklerine düşünýäris ...
  Koprak oka
 • Moldie Delivery Pictures

  Moldie gowşuryş suratlary

  Müşderilere has köp galyplar iberiler.Seniňki nirede?Geliň, siziň üçin täzesini dizaýn edeliň!(Moldie Dlivery Pictures 20211028) Moldie dürli plastmassa sanjym galyplaryny öndürmekde we üpjün etmekde ökde (AL & ...
  Koprak oka
 • 2021 Moldie Group Ltd Mold Test

  2021 Moldie Group Ltd galyndy synagy

  “Moldie Group Ltd” 2021-nji ýylda goşa ok şekilli galyndy synagy. Biz elmydama siziň üçin.Moldie dürli plastmassa sanjym galyplaryny öndürmekde we üpjün etmekde ökde (AL & Zinc), OEM mehaniki bölekleri we taýýar önümler ýygnalýar ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2